|92|

Bijlage II

 

Welke paragrafen in het aanhangsel van het rapport zijn bij wijze van een experiment binnen het kader van de kerkorde te realiseren?

Terwille van de overzichtelijkheid worden in het onderstaande de volgnummers der paragrafen van het rapport genoemd.

par. 77:
De kerkorde kent voor de verwerkelijking van het in deze paragraaf genoemde: de predikanten met een bepaalde opdracht (ord. 13-2-2), de predikanten voor buitengewone werkzaamheden (ord. 13-3), de predikanten voor bijzondere werkzaamheden (ord. 13-4). Van betekenis hierbij is, dat aandacht geschonken wordt aan de vraag, op welke wijze de genoemde predikanten in hun werkzaamheden organisch begeleid zullen worden. In de praktijk zal het noodzakelijk zijn deze begeleiding op te dragen aan bepaalde commissies, die de predikanten terzijde kunnen staan in de doordenking van de problematiek, waarmede zij bezig zijn. Aan de bovenlocale elementen in het ambt wordt reeds uitdrukking gegeven door predikanten voor buitengewone werkzaamheden, welke onder andere werkzaam zijn in het jeugdwerk, in het industriewerk, in het ziekenhuiswerk, in het godsdienstonderwijs op scholen, enzovoorts.

par. 81:
Werkgroepen zoals de in deze paragraaf genoemde, zijn kerkordelijk altijd mogelijk. Zij kunnen functioneren als orgaan van bijstand voor de ambtelijke vergaderingen en als kerkeraadscommissie voor bijzondere werkzaamheden (ord. 1-23).

|93|

par. 82:
Het in deze paragraaf gestelde is kerkordelijk zonder meer mogelijk (ord. 3-11-2 en 3; ord. 14-4).

par. 83:
De kerkeraad heeft thans minimaal negen leden. Dit aantal komt overeen met het in deze paragraaf gestelde. Ten aanzien van de buurtkerkeraad kan gesteld worden, dat de mogelijkheid bestaat om deze kleiner in aantal te maken.

par. 84:
Het part-time aanstellen van functionarissen is kerkordelijk mogelijk (maatschappelijk werkers, jeugdleiders, vormingsleiders enzovoorts). Voor hen, die in een bediening worden gesteld (bijvoorbeeld catecheten) geldt hetzelfde, mits hun rechtspositie behoorlijk is geregeld.
Predikanten kunnen slechts onder bepaalde omstandigheden part-time worden beroepen (generale regeling predikantstraktementen; ord. 17-6).

par. 85:
Verschillende vormen van specialiteiten beginnen in het predikantsambt reeds vorm te krijgen. In sommige gevallen werd deze specialiteit voorbereid door de vakkenkeuze tijdens doctorandus-studie. Ten aanzien van de part-time vervulling van het predikantsambt verwijzen wij naar paragraaf 84.

par. 86:
Voor het in deze paragraaf gestelde zou nodig zijn, dat er wijkgemeenten gevormd worden met meer dan één predikant. Een dergelijke opzet kan tot stand komen door toepassing van het bepaalde in ord. 2-9-2, 3 en 4 en door middel van de bepalingen met betrekking tot de vorming van een buurtgemeente volgens ord. 2, art. 16.

par. 87:
Hoewel reed van verschillende zijden uit de kerk aandrang werd uitgeoefend deze mogelijkheid te

|94|

scheppen, heeft de synode hiertoe tot dusver niet het besluit willen nemen. Het voorzitterschap van de kerkeraad is dus kerkordelijk voorbehouden aan de dienaar des Woords.

par. 89:
In de praktijk zijn ernstige bezwaren verbonden aan de beroeping van ambtsdragers voor een bepaalde tijd. Over de beëindiging van de werkzaamheden van predikanten voor bijzondere en buitengewone werkzaamheden zijn overigens bepaalde regelingen in de kerkorde opgenomen (ord. 13-3-6; ord. 13-4-5). Voorts worden functionarissen altijd voor onbepaalde tijd benoemd met de bepaling, dat wederzijds een opzegtermijn van drie maanden in acht moet worden genomen.

par. 90:
Kerkordelijk staat niets in de weg om aan de kerkeraadsvergaderingen een grotere openbaarheid te geven.

par. 92:
Kerkordelijk zijn er geen bezwaren tegen de differentiatie, die in deze paragraaf bedoeld wordt. In de praktijk wordt deze differentiatie ook toegepast, vooral in de grotere steden.

par. 93:
Het in deze paragraaf vermelde is kerkordelijk in bepaalde gevallen mogelijk. Predikanten voor buitengewone werkzaamheden kunnen in die gevallen aan classis of kerkprovincie worden gebonden of aan de Hervormde Kerk in haar geheel.

par. 94:
De kerkorde biedt een, overigens niet onbeperkte, mogelijkheid voor de beroeping van predikanten (voor buitengewone werkzaamheden), die classicaal (bijvoorbeeld voor het vormingswerk), provinciaal (bijvoorbeeld voor het jeugdwerk) of landelijk (met verschillende opdrachten) werkzaam zijn.

|95|

Wanneer wij het bovengestelde overzien valt ons op, dat de huidige kerkorde een beweeglijkheid heeft welke groter is dan velen dikwijls voor mogelijk houden. De situatie waarin de kerk verkeert, vraagt een zekere vindingrijkheid in het hanteren van de kerkordelijke bepalingen, waarmee de vormgeving van het kerkelijk leven zeer gediend kan zijn. Het spreekt vanzelf dat het secretariaat van de synode altijd gaarne bereid is om de gemeenten terzijde te staan bij het vinden van oplossingen voor de specifieke situaties, die zich in de gemeenten kunnen voordoen.