Ecclesiasticam disciplinam in singulis Ecclesiis observandum esse censemus; ministrorum itaque partes erunt, non solum publicè docere, hortari, arguere, sed et priuatim vnumquemque officii sui admonere, qua in re et seniore operam suam impendere oportet.

Wy gevoelen dat de Kerckelijcke discipline ofte Christelijcke straffe in een yegelijcke Ghemeente behoort onderhouden te werden; derhalven salt der Dienaren des Woorts ampt zijn, niet alleen opentlijcken te leeren, vermanen ende straffen, maer oock int bysonder eenen yeghelijcken tot zijn plicht te vermanen, ’t welk oock den Ouderlinghen toestaet te doene.