[Cap. VIII.] De Disciplina.

= De tucht

Artikel
[1.]

Omnino vigilandum est ne vlla nascens ecclesia neglecta disciplina ecclesiastica instituatur. Quam enim illa sit et salutaris et necessaria ipsa Christi domini, et Apostolorum tum institutio tum doctrina, atque etiam apostolicae totiusque vetustioris ecclesiae vsus, et ipsa denique quotidiana rerum experientia luculenter docet.

= Men moet er beslist voor waken dat bij de inrichting van een pas ontstaande kerk nergens de kerkelijke tucht wordt veronachtzaamd. Want hoe heilzaam en noodzakelijk zij is, leert terdege zowel de instelling als de onderwijzing zelf van de Heer Christus en de apostelen, alsook de praktijk van de apostolische en heel de oudere kerk, en eindelijk de dagelijkse ervaring van de zaken zelf.