Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Voorts onder de grove sonden die weerdigh zijn met opschortinghe ofte afstellinghe vanden dienst ghestraft te worden, zijn dese de voornaemste: Valsche Leere of Ketterije: openbare scheur-maeckinghe: opentlijcke blasphemie, Symonie, trouweloose verlatinghe zijns diensts, ofte indringinghe in eens anders dienst: Meyneedicheydt: Eebreuck: Hoererije, Dieverije, ghewelt, ghewoonlijcke dronckenschap, vechterije, vuyl-ghewin: Cortelijcke alle de sonden ende grove feyten die den Autheur voor de Werelt eerloos maecken, ende in een ander ghemeen Lidtmaet der Kercken der af-snijdinge weerdich souden gherekent werden.