Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Al-eermen tot der af-snijdinghe comt, salmen de hartneckicheydt des sondaers der Ghemeente opentlijck te kennen gheven, de sonden verclarende, mitsgaders de neersticheyt aen hem bewesen int bestraffen, af-houden vanden Avontmale ende menighvuldighe vermaninghen: Ende sal de Ghemeente vermaent worden hem aen te spreecken ende voor hem te bidden. Soodanighe vermaeninghen sullender drie gheschieden. Inden eerste sal den sondaer niet ghenoemt worden, op dat hy eenigsins verschoont werde. Inden tweeden sal met advijs der Classe zijnen name uytghedruckt werden. Inden derden salmen de Ghemeente te kennen gheven datmen hem ten zy dat hy hem bekeere, vande ghemeenschap der Kercken uytsluyten sal, op dat zijn af-snijdinghe, soo hy hartneckigh blijft, met stilswijghende bewillinghe der Kercken gheschiede. Den tijdt tusschen de vermaeninghen sal int oordeel des Kercken-Raets staen.