Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Wanneer dan yemandt teghen de suyverheydt der Leere ofte vromicheydt des wandels sondight: so verre als het heymelijck is, ende gheen openbare erghernisse ghegheven heeft, soo sal den reghel onderhouden worden, welck Christus duydelijcken voorschrijft Matth. 18.