Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

In tijden van Oorloghe, Pestilentie, dieren tijt, sware Vervolginghe der Kercken ende andere alghemeyne swaricheden, sullen de Dienaers der Kercken de Overheydt bidden dat door haer authoriteyt ende bevel openbaer Vast ende Biddaghen aenghestelt ende gheheylight moghen werden.