Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

De Nationale Synode sal ordinaerlijck alle drie Iaren eens gehouden werden, ten ware datter eenighe dringhende noot ware om den tijt corter te nemen. Tot dese sullen twee Dienaren ende twee Ouderlinghen uyt elcke particuliere Synode beyde der Duytscher ende Walscher spraecke, af-ghesonden werden. Voorts sal de Kercke die last heeft om den tijdt ende plaetse des Generalen Synodi te benoemen (soo de selfde binnen de drie Iaren te beroepen ware) haer particuliere Synode vergaderen, ende t’selfde oock der naest-gheleghener Kercke die van een ander Tale is laten weten, de welcke vier persoonen daer henen senden sal, om met gemeynen advijse vanden tijt ende plaetse te besluyten. De selve Kercke die vercoren is om de Generale Synode te samen te beroepen, wanneer sy met de Classe vanden tijdt ende plaetse beraet-slaghen sal, sal t’selfde de hooge Overheydt in tijts te kennen gheven, op dat met haren weten, ende (soo het haer ghelieft mede eenighe te senden tot den Classe) vander saecke in teghenwoordicheydt ende met advijs van hare ghedeputeerde besloten werde.