Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

De Classicalen vergaderinghen sullen bestaen uyt ghenae-buerde Kercken, de welcke elck eenen Dienaer ende eenen Ouderlinck ter plaetse ende tijde by hen, int scheyden van elcke vergaderinghe goet ghevonden (soo nochtans, datment boven de drie Maenden niet uyt en stelle) daer henen met behoorlijcke Credentie af-veerdighen sullen, in welcke t’samen-comsten de Dienaers by ghebeurte, ofte andersins die vande selfde vergaderinghe vercoren wort, presideren sullen, soo nochtans dat de selve twee mael aen een niet en sal mogen vercoren worden. Voorts sal de Praeses onder anderen eenen yegelijcken af-vragen, of sy in hare Kercken haren Kercken-Raet vergaderinghe houden: of de Kerkelijcke Discipline gheoffent wort: of de Armen ende Scholen besorght worden: Ten laetsten, ofter yet is, daer inne sy het oordeel ende hulp der Classe tot Rechte instellinghe harer Kercke behoeven. De Dienaer dient inde voorgaende Classe opgheleyt was, sal een corte Predicatie uyt Godts Woort doen, van welcke die andere oordeelen, ende soo daer yet in ontbreeckt, aenwijsen sullen. Ten laetsten sullen inde leste vergaderinghe voor den particulieren Synode vercoren werden, die op den selven Synodum gaen sullen.