Vande Diensten.

De Wettelijcke Beroepinge der ghener die te vooren inden Dienst niet gheweest en zijn, soo wel inde Steden als ten platten Lande, bestaet: Ten eersten in die Verkiesinghe, de welcke gheschieden sal door den Kercken-Raet ende Diakenen, mitsgaders het oordeel der Classen, ofte van twee ofte drie Naest-gheseten Dienaren, ende in plaetsen daer gheen Kercken-Raet en is, door de Classe met bidden ende vasten. Ten anderen, in de Examinatie, ofte ondersoeckinghe beyde der Leere ende des Levens, de welcke by de selve staen sal, vanden welcken sy vercoren werden: Wel-verstaende dat Nieuwelinghen, Mispriesters, Monicken, ende die andersins eenighe Secte verlaten hebben, niet sullen toeghelaten worden, voor dat sy seker tijt beproeft zijn. Ten derden, inde Approbatie ende goet-kenninghe der Overheyt vande plaetse respectivelick (de welcke sy sullen aenghegheven worden, om te vernemen of sy hares Levens ofte Borgherlijcken wandels halven eenige Wettelijcke oorsaecke heeft te wederspreken) ende der gantscher Ghemeynte, Wanneer den naem des Dienaers den tijt van veerthien daghen inder Kercken vercondight zijnde, geen hindernissen daer teghen en coomt. Ten laetsten, inde opentlijcke Bevestinghe voor der Ghemeynte, de welcke met behoorlijcke Stipulatie ende af-vraginghen, vermaninghen, Ghebedt ende oplegginge der handen vanden Dienaer die de bevestinghe doet (ofte eenigen anderen, daer meer Dienaren zijn) toegaen sal, Naer het Formulier daer van zijnde. Wel-verstaende dat de oplegginghe der handen sal moghen ghedaen worden inde Classicale vergaderinghe aenden nieuwen ghepromoveerden Dienaer, die ghesonden wordt inde Kercken onder t’ Cruyce.