(Cap. VI) Van de kerckelicke vermaninghe ende straffinghe

10. Maer off de dienaers ouderlinghen ende diaconen affghesett sijnde na dat sij der kercken met boetveerdicheyt voldaen hebben soo sij wederom vercoren worden toeghelaten sullen moghen wesen, soo vele als de ouderlinghen ende diakenen aengaet sal de kerckenraet oordeelen maer soo vele de ministers belanght sal van de classicale versamelinghe gheoordeelt worden.