(Cap. VI) Van de kerckelicke vermaninghe ende straffinghe

9. Soo de dienaers ouderlinghen ofte diakenen een openbare grove sonde, die der kercke schandelick ofte van der overicheyt oock te straffen ware beghinghen, soo sullen de ouderlinghen ende diaconen wel terstont van haren dienste door het oordeel des kerckenraets affghesettet worden, maer de dienaers sal men van haren dienste opschorten.
Dogh off men se gheheel affsetten sal, sal in ’t oordeel staen van de classicale vergaderinghe.