(Cap. VI) Van de kerckelicke vermaninghe ende straffinghe

7. Van den sonden die van hare nature openbaer sijn, ofte die door verachtinghe der vermaninghen der kercke openbaer ghemaeckt worden sal de versoeninghe openbaerlick gheschieden, niet na het segghen van een ofte twee maer na het oordeel des gantschen kerckenraets op sulcker wijse ende forme als tot de opbauwinge elcker kercke alderbequaemst gheacht sal worden.