Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 9.

Behandeling van een zaak in beroep

Het generale college zendt aangetekend binnen dertig dagen nadat het zijn uitspraak heeft gedaan, een door zijn secretaris voor gelijkluidend gewaarmerkt afschrift — in afwijking van het bepaalde in artikel 7-9 — aan:
a. degene die het beroepschrift heeft ingediend;
b. het kerkelijk lichaam tegen het besluit waarvan het bezwaar gericht was, dan wel degene met wie het geschil bestond;
c. het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen waarvan de uitspraak in het geding was;
d. de kleine synode;
e. het generale college voor de visitatie;
f. het breed moderamen van de classicale vergadering;
g. indien het college daartoe aanleiding ziet aan het regionale college voor de visitatie.