Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 8.

Beroep

Van een uitspraak van een regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, met uitzondering van het in lid 5 van dit artikel genoemde, kan
− degene die een bezwaar maakte of een geschil aanbracht;
− bij bezwaren, het lichaam waarvan het besluit bij de behandeling van het bezwaar in het geding was, of
− bij geschillen, degene met wie het geschil bestond
in beroep gaan bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.