Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 7.

Behandeling in eerste aanleg

Het college zendt aangetekend binnen dertig dagen nadat het zijn uitspraak heeft gedaan een door zijn secretaris voor gelijkluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan:
a. degene die het bezwaarschrift heeft ingediend;
b. het kerkelijk lichaam tegen het besluit waarvan het bezwaar was gericht, dan wel degene met wie het geschil bestond;
c. de kleine synode;
d. — indien een plaatselijk kerkelijk lichaam betrokken is bij het bezwaar of geschil — het breed moderamen van de classicale vergadering;
e. — indien het college daartoe aanleiding ziet — het regionale college en/of het generale college voor de visitatie.
Een regionaal college zendt bedoeld afschrift eveneens aan het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.