Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 5.

Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 3-4 en in artikel 4 dient te bevatten:
a. de naam en bij personen bovenden de kerkelijke kwaliteit en de woonplaats van degene die de zaak voor het college brengt,
b. een vermelding van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en, zo mogelijk, van de datum daarvan,
c. een uiteenzetting met redenen omkleed en met feiten gestaafd, van het bezwaar of geschil waarover een beslissing wordt gevraagd,
d. indien het een bezwaar betreft, een toelichting waarom de bezwaarde door dat besluit in zijn werkelijk belang of in zijn kerkelijke verantwoordelijkheid is getroffen,
e. de dagtekening en de handtekening van de bezwaarde of, indien het een lichaam is, die van de voorzitter en de secretaris van dat lichaam.