Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Een regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen bestaat uit vijf leden, benoemd door de algemene classicale vergadering uit de belijdende leden van de kerk binnen het rechtsgebied van het college nadat de betrokken classicale vergaderingen in de gelegenheid zijn gesteld aanbevelingen in te dienen.
De leden worden benoemd voor een periode van acht jaar. Zij kunnen niet voor een aansluitende periode worden herbenoemd.
Ten minste drie leden van het college zijn ambtsdrager, waarbij zo mogelijk de drie ambten vertegenwoordigd zijn.