Ordinantie 11 De vermogensrechtelijke aangelegenheden

 

VI. Slotbepalingen

Artikel 26.

Kerkelijke instellingen

Lid
3

Deze generale regeling bevat in ieder geval:
− een omschrijving van de taken, waarvoor de instelling is opgericht,
− een regeling voor de samenstelling, taken en bevoegdheden van het bestuur van de instelling waarvan de leden door de generale synode worden benoemd en
− een regeling omtrent de verhouding van de instelling tot de kerk, in het bijzonder tot de generale synode.