Ordinantie 11 De vermogensrechtelijke aangelegenheden

 

VI. Slotbepalingen

Artikel 26.

Kerkelijke instellingen

Lid
1

De generale synode is bevoegd voor de uitvoering — geheel of gedeeltelijk — van taken, die behoren tot de arbeid van de kerk, een kerkelijke instelling in het leven te roepen die — als zelfstandig onderdeel van de kerk — rechtspersoonlijkheid bezit.