Ordinantie 11 De vermogensrechtelijke aangelegenheden

 

I. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Artikel 7.

De jaarrekeningen

Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun ontwerpjaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor.