Vande Diensten

Men zal geen School-meesters / Hant-wercks liedê ofte andere die niet gestudeert en hebben / tot het Predick-ampt toelaten / ten sy datmen verzekert is / van hare singuliere gaven / Godtzaligheyt / ootmoedigheyt / zedicheyt / goet verstant ende discretie / mitsgaders gaven van welsprekentheyt. Soo wanneer dan soodanighe persoonen sich tot den dienst presenteren / zal de Classis de selve (indien’t de Synodus goet vint) eerst examineren / ende na datse de zelve int examê bevint / haer een tijt langh laten int prive proponeren / ende dan voorts met hem handelen / als sy oordeelen zal stightelijck te wesen.