Ordinantie 10 Het opzicht

 

II. Het opzicht over de gemeenten

Artikel 5.

Werkwijze

Het regionale college voor de visitatie kan — wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven of wanneer ene kerkenraad of het breed moderamen van een meerdere ambtelijke vergadering daartoe een verzoek heeft gedaan — een tussentijdse buitengewone visitatie houden. Ook kan het college zich zo nodig schriftelijk dan wel mondeling met de betrokken kerkenraad, ambtsdragers of gemeenteleden in verbinding stellen.