Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

V. Stoffelijke aangelegenheden en vertegenwoordiging

Artikel
101

1. Het in artikel 98, lid 2, genoemde zendingscentrum heeft rechtspersoonlijkheid.
2. Deze rechtspersoon wordt bestuurd door de in artikel 98, lid 1, bedoelde deputaten, zulks met inachtneming van de bepalingen en opdrachten, door de generale synode vastgesteld en gegeven.
3. De rechtspersoon wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de praeses en de scriba van de deputaten, dan wel door één of meer andere personen, door de deputaten daartoe aangewezen.
4. De generale synode kan een besluit of handeling van de deputaten nietig verklaren, indien het besluit of de handeling in strijd is met de in lid 2 bedoelde bepalingen of opdrachten. Bij het desbetreffende besluit zal de synode de gevolgen daarvan regelen.

Zie Bijlage XV