Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de Emeritus-predikanten.

De emeritus-predikant behoudt de rechten en plichten die aan de predikanten, als bedoeld in artikel 18 lid 2 sub a van deze ordening, zijn toegekend respectievelijk opgelegd, behoudens die, welke in de ordeningen der kerk hem zijn ontnomen, respectievelijk waarvan hij is ontheven.