Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de Emeritus-predikanten.

De status van emeritus-predikant wordt door de Synodale Commissie verleend aan predikanten die eervol ontslag hebben gekregen:
a. wegens pensionering dan wel vervroegde uittreding uit hoofde van een daartoe strekkende regeling;
b. wegens het aanvaarden van een werkkring, die naar het oordeel van de Synodale Commissie in de lijn van het Openbare Ambt van Woord en Sacrament ligt, voor zover zij niet zijn benoemd tot predikant met bijzondere opdracht;
c. wegens gezondheidsredenen vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.