Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

C. Van de Beroepbare Predikanten in algemene dienst.

De taak van de beroepbare predikant in algemene dienst blijft beperkt tot incidentele opdrachten van de Synodale Commissie dan wel van kerkeraden na verleende goedkeuring door de Synodale Commissie.
De artikelen 21 tot en met 36 van deze ordening zijn van overeenkomstige toepassing.