Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

C. Van de Beroepbare Predikanten in algemene dienst.

De Synodale Commissie kan aan een predikant op zijn verzoek de status van beroepbaar predikant in algemene dienst verlenen in de volgende gevallen:
a. indien hij een bijzondere opdracht beëindigt;
b. indien zijn gemeente overeenkomstig artikel 13 van deze ordening gevoegd wordt bij een gemeente waarvan hij geen predikant is;
c. indien hij zijn ambt in een gemeente neerlegt in afwachting van een beroep naar een andere gemeente;
d. indien hij op grond van een bindende uitspraak van de Raad van Advies voor het Beroepingswerk van de arbeid in zijn gemeente wordt ontheven;
e. indien hij op grond van artikel 1 letter c van de Ordening op de ongeschiktheid van de arbeid in zijn gemeente is ontheven.
Deze status vervalt indien de predikant een beroep naar een andere gemeente aanneemt dan wel een werkkring aanvaardt, welke niet ligt in de lijn van het Openbare Ambt van Woord en Sacrament.