Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.

De predikanten met bijzondere opdracht hebben dezelfde rechten en plichten als aan de predikanten bedoeld in artikel 18 lid 2 sub a zijn toegekend of opgelegd, behoudens de in de ordeningen of in de in lid 1 bedoelde benoemingsvoorwaarden voorkomende afwijkingen.