Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

De predikant bevestigt nieuwe leden zoveel mogelijk in een openbare eredienst. Aan de bevestiging tot lid der gemeente gaat in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de kerkeraad de aanneming vooraf, waarbij de predikant verantwoording aflegt van de door hem gegeven catechese en waarbij de nieuwe leden gelegenheid krijgen te doen blijken van hun kennis van de Bijbel en van de leer der Kerk en getuigenis af te leggen van hun geloof.