Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

1. De classis komt tenminste eens in de drie maanden bijeen ter behandeling van de voorkomende zaken.
2. Met name behoort het tot haar werkzaamheden toe te zien, dat de kerken haar roeping en taak nakomen, zoals die in de kerkorde staat omschreven, advies en hulp te bieden aan de kerkeraden, in het bijzonder deze bij gebleken behoefte in staat te stellen een dienaar des Woords te beroepen, en de grenzen tussen de kerken van haar ressort vast te stellen.
3. De taak van het afgeven en het in ontvangst nemen van het getuigenis van vertrek alsmede van het verlenen van approbatie kan de classis, voor de periode tussen haar gewone bijeenkomsten, toevertrouwen aan twee of meer kerken. Deze kerken zullen van de voor dat doel te houden bijeenkomst kennis geven aan de overige kerken, in geval van ingebrachte wettige bezwaren geen beslissing nemen en voorts van haar handelingen op de eerstvolgende bijeenkomst der classis verantwoording afleggen.