Ordinantie 2 De gemeenten

 

III. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 14.

Samenvoeging van gemeenten

In bijzondere omstandigheden kan het breed moderamen van de classicale vergadering een gemeente, indien aan het regionale college voor de visitatie en — in daarvoor in aanmerking komende gevallen — aan de evangelisch-lutherse synode is gebleken dat deze gemeente geen mogelijkheid meer heeft om zelfstandig te blijven bestaan, samenvoegen met een andere gemeente. Het besluit daartoe kan eerst genomen worden nadat de betrokken kerkenraden zijn gehord en de betrokken gemeenteleden de gelegenheid hebben gekregen hun oordeel kenbaar te maken.
Dit besluit behoeft de goedkeuring van de generale synode.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 2-14, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.