Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de Emeritus-predikanten.

Wanneer een emeritus-predikant, die nog niet de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, een werkkring aanvaard heeft, welke naar het oordeel van de Synodale Commissie niet ligt in de lijn van het Openbare Ambt van Woord en Sacrament, kan de Synodale Commissie de predikant, na hem gehoord te hebben, de status van emeritus-predikant ontnemen. Indien de emeritus-predikant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken, dan wel onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, kan de Synodale Commissie handelen op grond van elders verkregen inlichtingen.