Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

C. Van de Beroepbare Predikanten in algemene dienst.

Wanneer de Synodale Commissie bemerkt, dat een beroepbaar predikant in algemene dienst geen ernst maakt met de tot hem gerichte verzoeken tot tijdelijke dienstwaarneming, als bovengenoemd, of vermoedt, dat hij niet voornemens is een beroep te aanvaarden, kan zij hem verzoeken zich ter zake duidelijk uit te spreken. Wanneer zijn uitspraak dit gevoelen of dit vermoeden bevestigt, of de predikant medewerking tot zulk een uitspraak weigert, kan zij besluiten hem de status van beroepbaar predikant in algemene dienst, met inachtneming van een termijn van twee maanden, te ontnemen.
Zij geeft de betrokkene per aangetekend schrijven kennis van dit besluit. Deze kan dan, gedurende een maand na de verzending van dit schrijven, bij de Synode in beroep gaan van dit besluit.
Door zodanig beroep wordt de uitvoering van dit besluit door de Synodale Commissie opgeschort tot de uitspraak der Synode die gehoord de predikant, het besluit der Synodale Commissie bekrachtigt of vernietigt.
Wanneer de predikant niet in beroep gaat bij de Synode, wordt het besluit tot het ontnemen van de status van beroepbaar predikant in algemene dienst na twee maanden van kracht. Zulks geschiedt eveneens en wel met onmiddellijke ingang, wanneer de Synode, na beroep, het besluit der Synodale Commissie bekrachtigt. Met het van kracht worden van dit besluit houdt de betrokkene op predikant te zijn van de Kerk.