Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.

De predikanten bedoeld in artikel 38 sub a worden benoemd door de Synodale Commissie dan wel door een kerkeraad na door de Synodale Commissie verleende goedkeuring. De benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de Ordening op de vervulling van een predikantsvacature.