Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

De predikant aan wie verzocht wordt een huwelijk in te zegenen buiten zijn (wijk)gemeente, pleegt vooraf collegiaal overleg met de predikant dan wel consulent van de (wij)gemeente waar de inzegening plaatsvindt.