4 juni 2011

Artikel 21

Brief van de GK Smilde over de hantering van art. 31 KO (GS Zwolle-Zuid 2008, art. 54)

Materiaal:
brief van de kerk te Smilde d.d. 12 april 2010. De kerk vraagt welke mogelijkheden er zijn voor het kerkverband om in te grijpen wanneer een predikant dwaalleer verkondigt, maar zijn eigen kerkenraad en classis in gebreke blijven om tegen hem op te treden.

Besluit:
de Gereformeerde Kerk te Smilde de volgende brief te sturen:

Geachte broeders,

In uw brief d.d. 12 april 2010 legt u de synode een vraag voor over de hantering van art. 31 KO (n.a.v. Acta GS Zwolle-Zuid, art. 54). U merkt terecht op dat ratificatie dan wel revisie voor u niet aan de orde is, omdat u geen partij bent in het geding waarin met het betreffende besluit uitspraak werd gedaan. U wilt wel een vraag aan de synode voorleggen met een verzoek om helderheid te bieden.

|27|

De Synode kan op uw verzoek niet ingaan.
Vragen om informatie kunt u aan deputaten kerkorde voorleggen.
Voor een quaestio kunt u zich wenden tot de classis.

Met broedergroet,

Bespreking
Het moderamen heeft dit voorstel voorbereid. Opgemerkt wordt dat Smilde een interessante zaak aan de orde stelt. De GS Zwolle-Zuid heeft in het kader van een uitspraak in appel overwogen dat aan personen of kerken niet de onbeperkte mogelijkheid toekomt om in de weg van appel aan de bel te trekken tegen verkeerde ontwikkelingen elders binnen het kerkverband. Nadenken over de consequenties van genoemde overweging kan van belang zijn, maar de huidige synode is niet bevoegd om hier een uitspraak over te doen. De juiste (kerkelijke) weg om deze vraag aan de orde te stellen wordt in de beantwoording aangegeven.
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen.