|3|

 

 

Ten geleide

 

Op vriendelijke aandrang geef ik hier de tekst van de artikelen door mij van maart 1977 tot maart 1979 in het weekblad De Reformatie gepubliceerd over de kerkelijke tucht.

Het lag in mijn voornemen nog afzonderlijk te publiceren over 1) de tucht over de ambtsdragers, 2) de tucht over doopleden, 3) de weer opneming van geëxcommuniceerden in de gemeente, 4) het broederlijk vermaan van de ambtsdragers onderling, veelal bekend als ‘censura morum’.

Maar de verandering in mijn leeropdracht maakt het mij niet mogelijk het werk af te ronden. Het is dus een torso. Des te meer stel ik het op prijs dat men graag de bundeling van de gepubliceerde artikelen zag.

Het was mij ook niet mogelijk bij het klaarmaken van de bundeling tijd vrij te maken voor een algehele revisie. Er is nu niet meer gebeurd dan de tekst nalopen, enkele oneffenheden, vooral in stilistisch opzicht, wegnemen en het geheel afstemmen op de tekst van de Kerkorde in de redactie van de generale synode van Groningen-1978.

Van harte hoop ik dat ook deze eenvoudige bundeling van artikelen dienstbaar mag zijn aan de zorg voor de gemeente: het thema van het boek dat collega Trimp in het licht zond. Hij was het ook die, toen hij het plan had opgevat in boekvorm over deze ambtelijke zorg te schrijven, mij over de streep trok om nog een keer enigszins actief te worden op het terrein van het kerkrecht, waar ik zoveel jaren met zoveel vreugde — ondanks alle moeite — heb gewerkt en heb mógen werken.

De hoofdtitel van het boek is afgestemd op de omschrijving van de kerkelijke tucht die op pag. 29 wordt gegeven.

 

Kampen, 16 november 1981.

J. Kamphuis.