Deddens, D., Velde, M. te

Ten geleide

Genre: Literatuur

1994

Ten geleide

 

Het boek dat u in handen houdt, verschijnt ter gelegenheid van de herdenking van een diep insnijdend gebeuren uit het gereformeerde kerkelijke leven van de twintigste eeuw: de Vrijmaking van 1944.

Vijftien auteurs uit de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken in Nederland vertellen hier voor geïnteresseerde lezers in eigen kring en daarbuiten het verhaal van de Vrijmaking en van een halve eeuw ‘vrijgemaakt’ kerkelijk leven.

De eerste zes hoofdstukken gaan over de voorgeschiedenis van de Vrijmaking, het ontstaan, de betekenis en de ontwikkeling ervan in de jaren tot 1946. De overige elf hoofdstukken beschrijven de belangrijkste aspecten uit de geschiedenis van de ‘vrijgemaakte’ kerken van 1944 tot heden.

Voor een belangrijk deel sluit dit boek aan bij de opzet en de intentie van de boeken Afscheiding-Wederkeer (1984), Doleantie-Wederkeer (1986) en Vereniging in Wederkeer (1992).

Opnieuw staat in de titel het woord ‘wederkeer’. Met dit wat ouderwetse woord typeren we graag de kern van waar het ook in 1944 om ging: het gehoorzaam terugkeren van een verkeerde weg náár de weg die de HERE wijst in zijn Woord.

We zijn ook deze keer veel dank verschuldigd aan ds. H. Bouma te Assen. Hij verzorgde zeer zorgvuldig de eerste correctie van een groot deel van de kopij en diende de redactie en de auteurs met zijn deskundige adviezen.

Eveneens spreken we graag onze hartelijke dank uit aan het adres van drs. G.C. Groenleer van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken, gevestigd te Kampen. Hij heeft met grote inzet de illustratie van dit boek verzorgd. Daardoor zal naar we hopen des te meer het verleden voor de lezers dichtbij komen.

We danken tenslotte de Stichting ‘Afbouw’ voor de door haar verstrekte subsidie. Daarmee werd het mogelijk dit boek voor een aantrekkelijke prijs op de markt te brengen.

 

8 juli 1994

D. Deddens
M. te Velde