Deze Artijckelen de Wettelijcke ordeninghe der Kercken angaende, zijn alsoo ghestelt ende aenghenomen met ghemeyn accoordt, datse (soo het profijt der Kercken anders vereyschte) verandert, vermeerdert ofte vermindert mogen ende behooren te worden. Ten sal nochtans gheen bysondere Ghemeente, Classe ofte Synode toestaen sulcx te doen, maer sullen neersticheyt doen om die te onderhouden, tot dat anders vande Generale ofte Nationale Synode verordent wordt.

Iacobus Kimedoncius Ecclesiae Middelburgensis Minister Praeses Synodi Electus.
Arnoldus Cornelii Assessor.
Wernerus Helmichius Scriba Synodi.