Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Wanneer de Dienaers Ouderlinghen ofte Diakenen een openbare grove sonde bedrijven, die der Kercke schandelijck, ofte oock by der Overheyt straf-weerdigh is, sullen wel de Ouderlinghen ende Diakenen terstont door voorgaende oordeel des Kercken-Raets der selver ende der naest-gheleghener Ghemeente van haren dienst afgeset, maer de Dienaers opgheschort worden. Maer of sy gheheel vanden dienst af te setten zijn, sal int oordeel der Classe staen.