Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Soo wie hartneckelijck de vermaeninge des Kercken-Raets verwerpt, Item die een openbare ofte andersins een grove sonde ghedaen heeft, sal vanden Avontmael des Heeren afghehouden worden, Ende indien hy afghehouden zijnde, nae verscheyden vermaninghen gheen teecken der boetvaerdicheyt bewijst, soo salmen ten lesten tot de uyterste remedie, Naemelijck de Af-snijdinghe, comen, volghende de forme nae den Woorde Godts daer toe ghestelt: Doch sal niemant af-gesneden werden, dan met voorgaende advijs der Classe.