Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Van alsulcke sonden die van haer natueren weghen openbaer, ofte door verachtinghe der Kerckelijcke vermaninghen int openbaer ghecomen zijn, sal de versoeninghe (wanneermen seeckere teeckenen der boetvaerdicheyt siet) openbaerlijck gheschieden, door het oordeel des Kercken-Raets, Ende ten platten Lande, ofte in mindere Steden, daer maer eenen Dienaer en is, met advijs van twee ghenae-buerde Kercken, in sulcke forme ende maniere als tot stichtinghe van een yder Kercke bequaem sal gheoordeelt worden.