Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Alsoo bevonden wort dat tot noch toe verscheyden ghebruycken in houwelijcxsche saecken alomme onderhouden zijn, ende nochtans wel oirbaer is ghelijckformicheyt daer inne ghepleeght te worden: soo sullen de Kercken blijven by het gebruyck t’ welcke sy conform Godts Woordt ende voorgaende Kerkelijcke ordinantien tot noch toe onderhouden hebben, tot dat by der hoogher Overicheydt (diemen daer toe met den eersten sal versoecken) een Generale ordinantie met advijs der Kercken-Dienaren daer op gemaekt sal zijn, tot de welcke dese Kercken-ordeningh haer in dit stuk refereert.