Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Alsoo de avont-Ghebeden in veel plaetsen vruchtbaer bevonden worden, soo sal int ghebruyck der selver elcke Kercke volghen, t’ ghene sy achtet tot haere meeste stichtinghe te dienen. Doch wanneermense begheeren soude wegh te nemen, sal t’ selfde niet sonder t’ oordeel der Classe, mitsgaders der Overheyt, de Ghereformeerde Religie toeghedaen, gheschieden.