Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Een yder Kercke sal sulcke maniere van bedieninghe des Avontmaels houden, als sy oordeelt tot de meeste stichtinghe te dienen. Wel-verstaende nochtans dat de uytwendige Ceremonien in Gods Woort voor-gheschreven, niet verandert, ende alle superstitie vermijdet werde, ende dat nae voleyndinghe der Predicatie ende der gemeyne Ghebeden op den Predick-stoel, het formulaer des Avontmaels, mitsgaders het Ghebedt daer toe dienende, voor de Tafel sal worden ghelesen.