Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Voort onder de grove sonden, die weerdich zijn met opschortinghe ofte afstellinghe van den Dienst ghestraft te werden, zijn dese de voornaemste: Valsche leere ofte ketterije: openbare scheurmakinghe: opentlicke blasphemie, Simonie, trouweloose verlatinghe zijns Diensts ofte indringhinghe in eens anders Dienste, meineedicheijt, eebreuck, hoererije, dieverije, ghewelt, ghewoonlicke dronckenschap, vechterije, vuijl ghewin: Cortelick alle de sonden ende grove feijten die den autheur voor der Werldt eerloos maecken, ende in een ander ghemeijn lidtmaet der Kercke der afsnijdinghe weerdich souden gherekent werden.