Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Wanneer dan ijemandt teghen de suijverheijt der leere ofte vromicheijt des wandels sondicht, soo verre als het heijmelick is, ende gheen openbare erghernisse ghegheven heeft, soo sal de Reghel onderhouden werden, welcken Christus duijdelick voorschrijft Matt. 18.