Van den Kerckelicken tsamencoemsten

De Classicale vergaderinghen sullen bestaen uut ettelicke ghenabuerde Kercken, dewelcke elck eenen Dienaer met eenen Ouderlinck, ter plaetse ende tijde bij hen int scheijden van elcke vergaderinghe goet ghevonden (soo nochtns datment boven de drie maenden niet uutstelle) daer henen afveerdighen sullen. In desen tsamencoemsten sullen de Dienaers bij ghebeurte, ofte andersins die van deselve vergaderinghe vercoren wordt, presideren, soo nochtans dat deselve tweemael aen een niet sal moghen vercoren werden. Voort sal de Preses onder anderen eenen ijeghelick vraghen, of se in haren Kercken hare Kerckenraedts vergaderinghen houden: of de kerckelicke Discipline gheoeffent wordt: of de armen ende Scholen besorcht werden: ten laetsen, of daer ijet is, daer inne zij het oordeel ende hulpe der Classe tot rechte instellinghe harer Kercke behoeven. De Dienaer, dien het in de voorgaende Classe opgheleijdt was, sal een corte predick uut Godts Woordt doen, van de welcke d’andere oordelen, ende soo daer ijet in ghebreeckt aenwijsen sullen. Ten laetsen sullen in de laetste vergaderinghe voor den particulieren Sijnode vercoren werden, die op deselve Sijnode gaen sullen.