Van den Diensten

De wettelicke beroepinghe der ghenen, die te voren in den Dienst niet gheweest zijn bestaet ten eersten inde Verkiesinghe, dewelcke gheschieden sal door den Kerckenraedt ende Diaconen, mitgaders het oordel der Classe, ofte van twee of drie naest gheseten Dienaren, met bidden ende vasten. Ten anderden int Examen ofte ondersoeckinghe beijde der leere ende des levens, dewelcke bijden selven staen sal vanden welcken zij vercoren werden: welverstaende dat nieuwelinghen, mispriesters monicken, ende die andersins eenighe Secte verlaten hebben niet sullen toeghelaten werden, voor datse ettelicke maenden langh beproeft zijn. Ten derden inde Approbatie ende goetkennighe, beijde der Overicheyt doende professie vande ghereformeerde Religie (derwelcke de Dienaer aenghegheven sal werden) ende der gantschen Ghemeijnte, wanneer zijnen naem den tijdt van XIIII daghen inder Kercke vercondicht zijnde, gheen hindernisse daer teghen ghecomen is. Ten laetsen, inde Bevestinghe in der Ghemeijnte, dewelcke met behoorlicke stipulatien ende afvraghinghen, ende soo het de gheleghenheijt der Kercke lijden mach, met handtoplegghinghe, tsij in de Kercke opentlick, of na dat het gheleghen is, in den Kerckenraedt of Classe, doch altijds met openbare ghebeden, toegaen sal.